Search form

Mark 12:12

12Jesus a-yinagata a-wena, rrapa aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa joborr marn․gi aburr-gunega, rrapa aburr-werranga burr-guta mu-murna yerrcha, birripa aburr-galiyana rrapa marn․gi gun-gata meyali gu-murna nipa a-wena birripa burr-ngurrjinga a-ni. Lika aburr-garlmuna, gubu-borrwurra aburr-yinmiya barra abi-rrima. Wurra aburr-gurkuja aburr-ni burrwa wurra gama gorlk Jesus abu-jurrjurrmunga aburr-workiya. Lika abu-bawuna, lika aburr-bona.