Search form

Mark 12:26

26Wurra gun-gata nula minypa Wangarr burr-jarrkarraja a-workiya mu-ngoyurra aburr-juwuna — ana-goyburrpa gala mu-jurra nyibi-nacharna nyiburr-workiyarna, ya, Mojich gun-nika janguny gun-gata minypa gun-jong gu-rronga wurra nipa gala gu-rronggarna, rrapa minypa Wangarr a-wena nula Mojich? Jarra ana-goyburrpa nyibi-nacha nyiburr-workiya janguny, wurra gala meyali nyibu-borrwa. Minypa nipa a-yinanga nula Mojich, ‘Ngaypa ng-guna Wangarr aburr-guna ngu-burriya: Aybriyam (Abraham) rrapa Ayjek (Isaac) rrapa Jeykap (Jacob).’ Nipa a-yinagata a-wena wuriya aburr-gata minypa Aybriyam rrapa Ayjek rrapa Jeykap gipa mu-ngoyurra aburr-juwuna.