Search form

Mark 12:27

27Wurra bubu-borrwa: Nipa Wangarr gala a-yinmiya an-birripa a-ni Wangarr minyja jimarn jarra gun-gata gun-nyagara gu-ni gun-gumungba. Ngika. Wurra jarra aburr-mola aburr-nirra Wangarr ana-murna. Minyjiya. Ana-goyburrpa nyiburr-yolkiyanapa nyiburr-ni lika.”