Search form

Mark 12:28

Joborr Gun-gata Wana Gun-babalapa

(Metiyu 22:34-40; Luk 10:25-28)

28Rrapa an-nerranga an-gata joborr marn․gi an-gunega, nipa gatiya a-galiyana burrwa birripa aburr-wena aburr-ni. Nipa an-gata a-nana Jesus nipa gun-molamola a-wena burrwa Jejuchi yerrcha, lika nipa ana-garlmuna, a-wena nula Jesus, “A-lay, Bunggawa, gun-ngiya joborr Wangarr gu-gurrmurra wana gun-babalapa, ya?”