Search form

Mark 12:29

29Jesus a-yinagata, “Minyja gun-gunaga joborr wana gun-babalapa: Minypa wola Mojich a-yinagata a-wena, ‘A-lay, Yichrayal (Israel) aburr-bapurr,’ a-yinagata a-wena burrwa, ‘an-ngayburrpa an-ngardapiya arrburrwa Wangarr, nipa gun-burral an-ngardapiya arrburrwa.