Search form

Mark 12:3

3Wurra aburr-guna jaga aburr-ganana mun-gata gurnal, an-gata an-mujama birripa abi-rrimarra, abu-buna, lika abi-jerrmarra, a-jekarra a-bona, gala mun-nga gurnal mu-ganyjarna.