Search form

Mark 12:31

31Gun-nardiya joborr, rrapa barrwa gun-nerranga rrapa gun-gunaga gun-maywapa ranginy: ‘An-nginyipa an-borrmunga jal nyi-ni nula minypa nginyipa ngardapa nggu jal nyi-nirra nggula.’ Abirri-gurdiya abirri-jirrapa joborr, minypa gala gun-nga gun-nerranga wana gun-bapala.”