Search form

Mark 12:32

32Lika an-gata joborr marn․gi an-gunega a-yinagata, “Gun-narda ny-jarlapuna, a-lay, Bunggawa. Minyja gun-narda gun-burral ny-yena Wangarr nipiya an-ngardapiya rrapa gala ana-nga an-nerranga.