Search form

Mark 12:33

33Gun-gata minypa Wangarr ngayburrpa barra jal nguburr-ni nula burr-bama burr-burral, rrapa minypa an-ngayburrpa an-borrmunga jal nguburr-ni barra nula gun-maywapa minypa ngayburrpa wupa ngardapa ngardapa jal nguburr-nirra arrburrwa, gu-gurda ngacha wana. Wurra gun-gata minypa jin-garla ngubi-yalpurda nula nguburr-workiya Wangarr, gun-narda jarra marr gu-yinaga.”