Search form

Mark 12:35

Christ Nipa Ana-nga Nyanma

(Metiyu 22:41-46; Luk 20:41-44)

35Gun-gatiya minypa Wangarr gun-nika gu-japurra gu-rrawa Jesus marn․gi burr-negarra a-ni janguny, nipa a-yinagata burrwa, “Ya? Aburr-gata marn․gi aburr-gunega, an-nga nula birripa Christ abu-ngurrjinga aburr-workiya rrapa gun-narda aburr-weya Wangarr ana-jerrma barra wanngu an-gunega an-gata nipa Daybit (David) murna a-wuna?