Search form

Mark 12:37

37Ganapiya, wurra minypa Daybit a-yinagata a-wena a-workiyana rrapa bunggawa a-negarra Christ, gun-narda minypa nipiya Christ wana, jarra Daybit nyanma ngika.”

Gun-nerra Gun-gata Minypa Aburr-gata Joborr Marn․gi Aburr-gunega Gubi-rrimanga

(Metiyu 23:1-36; Luk 20:45-47)

Lika aburr-gata aburr-jaranga wurra gama gorlk, birripa aburr-marrkapchinga aburr-ni, aburr-galiyana aburr-ni nula Jesus.