Search form

Mark 12:38

38Lika nipa a-yinagata burrwa, “Buburr-jarlapiya nula gun-nerra gun-gata minypa aburr-gata joborr marn․gi aburr-gunega gubi-rrimanga, aburr-gatiya minypa wana aburr-negiya aburr-workiya. Gun-birripa jal mirikal mun-baykardakarda aburr-barrngumiya aburr-workiya, rrapa gu-gandin aburr-boya burrwa aburr-workiya wurra gama gorlk aburr-nyala barra burrbi-na rrapa burrbu-burrmaymba.