Search form

Mark 12:39

39Rrapa barrwa gun-birripa jal aburr-boya aburr-workiya, mu-ngoyurra aburr-rakaja minypa wupa gu-bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya rrapa yina gun-gaya minypa janara gu-jirra gu-workiya.