Search form

Mark 12:4

4Lika an-gata an-gurrimapa barrwa ana-jerrmarra an-nerranga an-nigipa an-mujama, wurra aburr-guna jaga aburr-ganana gurnal, birripa abu-buna bama a-jirra rrapa werra abi-negarra.