Search form

Mark 12:41

Jin-miliyak Rrupiya M-barnjinga Nula Wangarr

(Luk 21:1-4)

41Lika gu-gata wenga Jesus a-rakaja, wurra gama gorlk burr-nana a-ni gun-gatiya aburr-bona gurda aburr-ji, rrupiya mbi-barnjinga aburr-bona minypa Wangarr mun-nika abu-wuna aburr-workiyana. Aburr-gata aburr-jaranga rrupiya mun-jaranga mbi-rrimarra, birripa wana mbi-barnjinga;