Search form

Mark 12:42

42wurra jin-ngardapa jin-miliyak jina-bona rrupiya jin-nyagara, nipa mun-delipa m-barnjinga rrupiya minypa mun-mama mun-guyinda abirri-jirrapa burr-guya mun-delipa, warrpam mun-gata minypa mun-ngardapa jench (1 cent).