Search form

Mark 12:5

5“Rrapa an-gurrimapa barrwa ana-jerrmarra, wurra birripa abu-buna, a-juwuna. Nipa an-gata aburr-jaranga nipa burr-jerrmarra gurda, wurra birripa aburr-guna burrbu-buna aburr-workiyana, aburr-werranga aburr-juwuna.