Search form

Mark 12:6

6“Lika gun-gatiya nipa an-gurrimapa an-ngardapa a-rrimarra a-ni, an-nigipa an-walkurpa nipa an-gata an-gurrimapa burr-guya jal a-ni nula. Lika ana-jerrmarra an-nigipa an-walkurpa, minypa nipa gu-borrwurra a-ni, a-yinagata, ‘Birripa marr aburr-balcha barra nula an-ngaypa walkur.’