Search form

Mark 12:9

9“Ya? Ana-goyburrpa gun-nga nyibu-borrwuja nyiburr-nirra? An-gata an-gurrimapa nipa lika a-yinmiya barra? Wurra nipiya barra ana-boy, lika burr-bu barra aburr-guna jaga aburr-ganana aburr-workiyana mun-gata gurnal. Lika aburr-werranga burr-ma barra birripa jaga aburr-gana barra nula mun-nigipa gurnal mun-gata mun-murra mu-jinyjarra.