Search form

Mark 13:1

Jesus Gu-ngurrjinga Minypa Bala Wangarr Gun-nika Gu-rrumiya Barra

(Metiyu 24:1-2; Luk 21:5-6)

1Gun-gatiya waypa Jesus gu-bawuna ana-bena gun-gata gun-japurra rrawa Wangarr gun-nika, wurra an-ngardapa an-nigipa jawina a-wena nula, “A-lay, Bunggawa, gun-gata na jandarra gun-molamola rrapa bala gun-molamola!”