Search form

Mark 13:14

An-gata An-nerra Warrpam

(Metiyu 24:15-18; Luk 21:20-24)

14“Wurra gun-gata waypa barra ana-goyburrpa nyibi-na An-nerra Warrpam gatiya nipa a-jinyja gun-japurra gu-bala Wangarr gun-nika — (ny-junarda nginyipa mun-narda jurra nyi-nacha nyi-nirra, marrka borrwa gun-gata gun-nga) — wurra gun-gatiya barra aburr-gata Judíya (Judea) aburr-nirra marrka barra gubu-bawa gun-birripa rrawa, aburr-yurtcha barra mu-mirk mu-ngarnama.