Search form

Mark 13:16

16rrapa minypa an-gata jama a-jirra a-nirra balay marlgaway gala a-yinmiya a-jeka, mu-ma mun-nigipa molma mun-gunegiya mirikal.