Search form

Mark 13:19

19Ngardawa gun-gatiya gu-ni barra, gu-garlmapa barra gun-nerra gu-ni barra warrpam gu-gata ngacha minypa an-gugaliya gala mu-ngoyurra gu-nacharna a-workiyarna, minypa gu-gatiya wenga Wangarr gu-jarlapuna gurdiya rrawa rrapa gu-bamuna gun-guniya gugu, wurra gun-nyagara, rrapa minypa gala barrwa gu-yinmiya.