Search form

Mark 13:2

2Jesus a-yinagata, “Aya. Nginyipa gun-narda nyi-nacha nyi-nirra, ya? Wurra gala gu-yinmiya mu-nguy gu-ji gun-gata bala rrapa jandarra, wurra gu-jel gu-yu barra gu-ni ngardapa ngardapa.”