Search form

Mark 13:21

21“Gun-gatiya barra minyja ana-nga a-yinda a-wengga nggula, ‘Minyja na, an-guna Christ!’ rrapa minyja a-yinda, ‘Yi-gaba na! An-gaba!’ wurra nginyipa gala barra gun-narda marr ny-balcha nula.