Search form

Mark 13:22

22Ngardawa aburr-gata ngacha aburr-bengga barra aburr-guyolkiya, minypa aburr-ngurrjiya barra Christ rrapa minypa gun-nerranga janguny gubu-ga barra gurda. Minypa burr-barlmarrk jama aburr-ji barra minyja barra burr-yolka Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha, barra minypa aburr-lijiwarriya.