Search form

Mark 13:24

Gun-gata Minypa An-walkurpa An-gugaliya Ana-jeka Barra

(Metiyu 24:29-31; Luk 21:25-28)

24“Wurra gun-gatiya barra gun-nerra gu-ni, lika gu-gata wenga

‘marnnga jiny-jarlmapa barra an-munya jiny-maya,

rrapa an-gata ran․gu gala a-yinmiya barrwa a-jayanaya a-ji.