Search form

Mark 13:26

26Lika wurra gama gorlk abi-na barra an-guna An-walkurpa An-gugaliya gu-nguparr ana-bupiya barra ana-bamba burr-barlmarrk rrapa burr-gujayanaya.