Search form

Mark 13:27

27Lika nipa barra burr-jerrma barra aburr-yigipa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk gun-nardiya rrawa gu-jirra gu-boya, rrapa minypa burr-bamagutuwa barra aburr-yigipa gu-galiya yerrcha nipa a-jerrjerrjiyana burrwa. Minypa yinda wenga barlmarrk guna-jeknga gu-workiya, yi-gaba ngunyuna rrapa yi-gaba ngunyuna burr-bamagutuwa barra.