Search form

Mark 13:29

29Gun-narda minypa gun-maywapa minypa gun-guna gun-burral: Ana-goyburrpa nyibi-na barra gu-yirda barra gu-ni minypa geka ngaypa ngu-wena ana-gorrburrwa, rrapa marn․gi nyiburr-ni barra minypa yi-gurrepa gu-jirra gu-boya an-guna An-walkurpa ana-jeka barra.