Search form

Mark 13:31

31Minyjiya. Gun-guniya rrawa gu-garlmapa barra gun-nyagara gu-ni barra, wurra gun-ngaypa wengga gu-jinyjapa barra gu-workiya.