Search form

Mark 13:32

Gala Ana-nga Marn․gi Gu-yinpa Barra Nipa Ana-jeka Barra

(Metiyu 24:36-44)

32“Wurra gun-gata gu-yinpa barra an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-jeka gala ana-nga marn․gi, minypa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk rrapa an-guna An-walkurpa burr-guta; wurra jarra Nyanyapa arrku waykin a-nirra nipa wupa marn․gi.