Search form

Mark 13:34

34Gun-gata minypa gun-maywapa wolawola an-gugaliya gu-bawuja a-workiya rrawa rrapa a-boya balay, wurra murna burr-wucha aburr-yigipa aburr-mujama. Minypa jama burr-wucha ngardapa ngardapa, rrapa an-ngardapa an-mujama nipa a-weya nula barra jaga a-gana gun-gata ngana gu-jirra.