Search form

Mark 13:35

35Gun-narda gun-maywapa minypa gun-burral ana-goyburrpa barra nyiburr-gana nyiburr-ni, ngardawa gala marn․gi gu-yinpa barra rrawa an-gurrimapa ana-jeka barra — waygaji balngga gu-ni barra, waygaji ana-munya gornborrk, waygaji ngana guna-ngarlcha, waygaji ngulamgaba.