Search form

Mark 13:4

4“A-lay, gun-gata nginyipa ny-yena arrburrwa Wangarr gun-nika bala gun-gata jandarra gu-jel gu-yu barra gu-ni ngardapa ngardapa, gun-narda nipa gu-yinpa barra? Gun-ngiya ngayburrpa mu-ngoyurra nyibi-na barra marn․gi nyiburr-ni ngardawa yi-gurrepa gu-jirra gu-boya?”