Search form

Mark 13:7

7“Rrapa gun-gata waypa ana-goyburrpa nyiburr-galiya minypa gun-guna rrawa an-dakal a-beya a-workiya, rrapa barrwa minypa janguny guna-jeka, ana-goyburrpa nyiburr-galiya minypa an-dakal a-boya burrwa gu-werranga gu-werranga gu-rrawa, wurra gala barra nyiburr-gurkuja. Wurra gu-yirdiya barra gu-bamba, wurra gala barra burdak gu-wulebiyapa.