Search form

Mark 13:8

8Minyjiya. Ngardawa gu-werranga gu-rrawa wenga aburr-garlma barra aburr-workiya, aburr-bachirramiya barra burrwa mola gu-werranga gu-rrawa, rrapa minypa bunggawa ana-guyinda a-garlma barra a-workiya, mari gu-garra barra nula an-nerranga bunggawa gu-werranga gu-rrawa. Rrapa rrawa gu-ngorrkiya barra gun-jaranga gu-jirra gu-boya gurdiya rrawa, rrapa minypa balaja mu-wulebiya barra gun-jaranga rrawa. Gu-gata ngacha gu-yirda barra gu-ni minypa gu-garlmapa barra mu-nguy gun-nerra gu-ni barra gu-bamba.