Search form

Mark 14:1

Wengga Gubu-buna Aburr-ni Jesus Abu-bu Barra

(Metiyu 26:1-5; Luk 22:1-2; Jon 11:45-53)

1Gun-gatiya gugu yi-gurrepa janara gu-ji barra burrwa Ju yerrcha, minypa ngorrngurra abirri-jirrapa gu-ni barra burdak. Janara gun-gata minypa wolawola jip (sheep) an-geka an-nurra abu-burnda aburr-workiya, abu-banga aburr-workiya, rrapa damba mun-gun․gun mbi-banga aburr-workiya, gubu-borrwuja minypa wola waykin an-guyinda an-mujaruk burr-burndarna, wurra jarra burr-beybana, gu-gurda ngacha. Wurra gun-gata minypa janara yi-gurrepa gu-ji burrwa gu-bona, birripa wana junggay yerrcha rrapa joborr marn․gi aburr-gunega wengga gubu-buna aburr-ni Jesus barra yongun abi-rrima rrapa abu-bu.