Search form

Mark 14:11

11Gu-gurda ngacha nipa a-wena burrwa, birripa aburr-japurramayana nula rrapa gochila gochila abi-rrana rrupiya barra abu-wu. Lika gu-gata wenga Jurrach gu-borrwurra a-ni yina gaya rrapa gu-yinpa barra Jesus abi-rrima.