Search form

Mark 14:12

Jesus Rrapa Aburr-yigipa Jawina Gu-janara Aburr-ni

(Metiyu 26:17-25; Luk 22:7-14,21-23; Jon 13:21-30)

12Gun-gatiya gugu waypa janara gu-ji, minypa damba mun-gun․gun mbi-barra aburr-workiyana Yichrayal (Israel) yerrcha rrapa an-geka jip abu-buna aburr-workiyana nuluwa Wangarr, gun-gata Jesus burr-yika jawina abu-wengganana, “A-lay, yina gaya jal nyi-nirra ngayburrpa barra nyiburr-boy, nawanawa nyiburr-ni nggula mun-mujanara balaja rrapa an-mujanara jip?”