Search form

Mark 14:13

13Lika Jesus bijirri-jerrmarra abirri-jirrapa abirri-yigipa jawina, a-yinagata butula, “Birri-boy gu-murnangana rrawa, lika an-ngardapa an-gugaliya gatiya barra galamurrpa nyibu-garra nipa bugula a-bamiya a-bamburda duram ana-guyinda; lika ana-gotipa nyirri-jurrjurrma barra nipa an-gata.