Search form

Mark 14:16

16Jesus a-yinagata a-wena butula, lika abirri-gata abirri-yigipa jawina abirri-bona gu-murnangana rrawa, lika gubirri-barripuna minypa nipa a-wena. Lika nawanawa abirri-ni mun-gata mun-mujanara balaja.