Search form

Mark 14:21

21Minyjiya. An-guna An-walkurpa An-gugaliya nipa a-juwa barra minypa mu-jurra gu-yurra Wangarr gun-nika janguny, wurra an-gugaliya an-gata minypa nguna-bawuna rrapa murna burr-wuna ngaypa aburr-gata aburr-bachirra, nipa jarra an-gata an-gugaliya gun-nerra warrpam gu-ni barra nula, jimarna gun-mola nula minyja nipa gala a-bambunggiyarna.”