Search form

Mark 14:4

4Wurra gu-gata wenga aburr-werranga gu-galiya yerrcha aburr-gata aburr-bachirramiyana achila aburr-wengganachichiyana aburr-ni birripa wupa, minypa aburr-yinanga, “Jin-guna an-nga nula mu-yerpana mun-gata mun-molamola mun-gungolkuja?