Search form

Mark 14:41

41Barrwa ana-jekarra ana-jirrapa ana-ngardapa ana-goma, lika nipa a-yinagata burrwa, “Awa! Nyiburr-gurda mu-nguy nyiburr-yurra rrapa nyiburr-ngeknga nyiburr-yurra, ya? Ganapiya! Gun-nardiya gugu gun-balmapa gu-jirra. Minyja bubi-na, an-guna An-walkurpa An-gugaliya gugu abi-rrima barra burrbu-wu gu-galiya yerrcha aburr-gata aburr-werra.