Search form

Mark 14:44

44Jurrach nipa an-gata mu-ngoyurra a-bawuna a-bona Jesus, nipiya a-guguyana burrwa ana-bona, gipa mu-ngoyurra a-wena burrwa, a-yinagata, “Ngaypa ngu-macha barra an-gugaliya, an-gatiya nyibi-rrima barra nyibu-ga nyiburr-boy.”