Search form

Mark 14:47

47Wurra aburr-gata wugupa nula Jesus aburr-jinyja, ana-ngardapa barrang a-warrkarra, lika a-garlmunapa a-jarrchinga gelama a-jirra an-gata junggay wana an-babalapa an-nika an-mujama.