Search form

Mark 14:49

49Wurra ngaypa ngu-jaranga ng-goma ng-gatiya wugupa ana-gorrburrwa, Wangarr gun-nika gu-japurra rrawa marn․gi marn․gi arr-nenga ngu-nirra ngu-workiya janguny, wurra gala ana-goyburrpa ngunabi-rrima. Wurra jarra nipa gun-guniya gu-bena minypa janguny mu-jurra gu-yurra.”