Search form

Mark 14:5

5Ngayburrpa jarra ngubu-ganyjarna, ngubu-barnjingarna burrwa, rrapa minypa rrupiya wana ngubu-manggarna mun-gata minypa an-gugaliya mu-mangga a-workiya, jama a-jirra a-workiya gun-ngardapa jemberr, ngarla. Lika gu-gata wenga aburr-nyagara arrbu-wucharna.” Aburr-yinagata aburr-wena, lika jibu-jonga aburr-ni.