Search form

Mark 14:53

Ganychila (Councillor) Yerrcha Gojilapa Abi-negarra Jesus

(Metiyu 26:57-68; Luk 22:54-55,63-71; Jon 18:13-14,19-24)

53Lika abu-ganyja Jesus gun-gata junggay wana an-babalapa gun-nika bala, gatiya birripa wana junggay yerrcha rrapa aburr-werranga mu-murna yerrcha rrapa mola joborr marn․gi aburr-gunega gu-ngardapa aburr-negiyana aburr-ni.